Obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy pri predaji produktov prostredníctvom webovej stránky www.zik-sk.dev.cc. Kupujúci používaním webovej stránky a uskutočnením nákupu prostredníctvom webovej stránky www.zik-sk.dev.cc akceptuje tieto VOP v ich účinnom znení a je nimi viazaný počas celej existencie právneho vzťahu s predávajúcim z kúpnej zmluvy. Účinné znenie VOP je k dispozícii na stránke www.zik-sk.dev.cc. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 1. Predávajúci

Predávajúci – spoločnosť zik.womenswear, s.r.o., so sídlom Severná 49, 900 25  Chorvátsky Grob, IČO: 56 168 047, zapísaná v Obchodnom registriMestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo178509/B , DIČ: 2122224621, e-mail: info@zik.sk, tel.: +421 905 322 307 je prevádzkovateľom internetovej stránky www.zik-sk.dev.cc. Orgán dozoru, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (www.soi.sk).

 1. Kupujúci

Kupujúci je plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem spôsobom uvedeným nižšie o kúpu produktov prostredníctvom www.zik-sk.dev.cc. Kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti) alebo podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba konajúca v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti).

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

 1. Objednávka

Podmienkou platnosti každej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie doručenia tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri tvorbe objednávky nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávku chybne.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webovú stránku a kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim; potvrdenie predávajúceho o prijatí objednávky nemá vplyv na vznik zmluvy.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom – potvrdenia objednávky.

Predávajúci potvrdí e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu.

V prípade, ak predávajúci nepotvrdí kupujúcemu prijatie objednávky ani do 48 hodín od jej odoslania kupujúcim, platí, že objednávka nebola predávajúcemu doručená a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedošlo.

Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@zik.sk, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, inak sa obsah elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho považuje za správny.

Kupujúci môže objednávku zrušiť do momentu jej potvrdenia zo strany predávajúceho. Zrušenie objednávky po momente potvrdenia objednávky nie je možné. Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.zik-sk.dev.cc sa považujú za záväzné.

Predávajúci je oprávnený objednávku neprijať alebo od uzavretia kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu ukončenia výroby tovaru, z dôvodu nemožnosti jeho dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo ak nastali závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky alebo kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých týchto prípadoch predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote do 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.

 1. Platba

Všetky uvedené ceny na stránke www.zik-sk.dev.cc sú konečné a sú vyjadrené v mene euro. Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maile, ktorý dostane po potvrdení objednávky, bez ohľadu na nasledovné zmeny cien.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu nasledovne:

 • Platba bankovým prevodom
 • Platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
 • Platobná brána GoPay
 • Platobná karta pri osobnom vyzdvihnutí

Predávajúci je oprávnený žiadať platbu vopred za tovar, ktorý je vyrobený výhradne na základe špeciálnej objednávky kupujúceho.

 1. Záruka vrátenia peňazí

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Uhradená kúpna cena bude vrátená na bankový účet uvedený kupujúcim prevodom do 14 kalendárnych dní od doručenia vráteného tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu predávajúceho, bez známok použitia alebo poškodenia tovaru.

Náklady na dopravu vráteného tovaru k predávajúcemu (poštovné) hradí kupujúci. Tovar nemožno vrátiť na dobierku – akýkoľvek takto vrátený tovar nebude akceptovaný. Pri splnení podmienok uvedených v tomto článku bude kupujúcemu vrátená uhradená finančná čiastka za vrátený tovar. Pri nesplnení všetkých z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

 1. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke predávajúceho. V prípade, že predávajúci z akýchkoľvek dôvodov nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v termíne dodania uvedenom na internetovej stránke predávajúceho, informuje bezodkladne o tejto situácii kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

O vyexpedovaní zásielky je kupujúci informovaný e-mailom. Tovar je následne doručený najneskôr do dvoch pracovných dní. Poznámka: V prípade, že Vás v tejto lehote nekontaktoval kuriér ohľadom Vašej objednávky, dajte nám prosím vedieť e-mailom alebo telefonicky, aby sme mohli túto situáciu riešiť.

Tovar je kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Pokiaľ si kupujúci zvolí spôsob doručenia prostredníctvom kuriéra, je povinný byť zastihnuteľný na telefónnom čísle, ktoré uviedol v objednávke a umožniť tak doručenie zásielky.

Tovar doručujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 • Kuriérska služba
 • Slovenská Pošta (iba darčekové poukážky)

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a zaplatením kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške, t.j. predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci a kupujúci sa stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bol uvedený v čase objednávky, na základe objednávky kupujúceho v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v lehote uvedenej v bode „Dodacie podmienky“
 • bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky objednávku buď potvrdiť alebo informovať kupujúceho o tom, že tovar nie je momentálne k dispozícii a v akej lehote predpokladá dodanie tovaru
 • vystaviť kupujúcemu a odovzdať mu faktúru ako daňový doklad.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu (v prípade dobierky vrátane ceny za dopravu tovaru, ak z týchto VOP nevyplýva inak) bezprostredne pred prevzatím tovaru.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
 • za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú zadaním nesprávnej adresy kupujúceho
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo z dôvodu nepredvídateľných prekážok zo strany dodávateľov materiálu a služieb alebo zavinením vyššej moci.

 

 1. Prevzatie tovaru

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

 1. Reklamácie a záruka

Kupujúci je povinný u predávajúceho reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.zik-sk.dev.cc bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky v pracovných dňoch od 09:00 do 16:00 na telefónnom čísle: +421 905 322 307
 • e-mailom na: info@zik.sk písomne

Pri použití ktoréhokoľvek spôsobu kontaktovania predávajúceho za účelom reklamácie tovaru je potrebné následne zaslať reklamovaný tovar, riadne vyplnený reklamačný formulár a kópiu faktúry na adresu zik.womenswear, s.r.o., Severná 49, 900 25  Chorvátsky Grob, Slovenská republika.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na vady spôsobené nešetrným, resp. nesprávnym zaobchádzaním, bežným opotrebením alebo mechanickým poškodením.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí predávajúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci. Každú reklamáciu vybavuje predávajúci v zákonnej lehote a o jej priebehu informuje kupujúceho.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Kupujúci má v prípade sporu s predávajúcim možnosť riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov za podmienok uvedených v Zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom nasledovnej platformy alternatívneho riešenia sporov: https://ec.europa.eu/consumers

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na stránke internetového obchodu predávajúceho, kedy zmena nadobúda účinnosť.

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na stránke internetového obchodu predávajúceho a voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 15. 5. 2024